Australian Health Practitioner Regulation Agency - Translations
Look up a health practitioner

Close

Check if your health practitioner is qualified, registered and their current registration status

Translations

 

 
Language Translation 
English  Watch this short video (with sub-titles in your language ) if you are worried about a health practitioner and to understand if this is the right place for you.
Arabic  شاهد هذا الفيديو القصير ( مع الترجمة المكتوبة باللغة العربية) إذا كانت لديك أية مخاوف حول أحد العاملين في المجال الصحي ولكي
تفهم إذا كان هذا هو المكان المناسب لك.
Chinese (simplified)  如果您对卫生从业人员有所担心, 请观看这段简短的视频(配 [简体中文版] 字幕 ),以了解是否应该在这里反映您所担忧的问题。
Greek  Παρακολουθήστε αυτό το σύντομο βίντεο (με υπότιτλους στα ελληνικά ) αν ανησυχείτε για κάποιον επαγγελματία υγείας και δείτε αν αυτό είναι το σωστό μέρος για να αποταθείτε.
Italian  Guardate questo breve video (con sottotitoli in italiano ) se avete un problema con un operatore sanitario e per capire se siete nel posto giusto.
Vietnamese  Xem đoạn phim ngắn này (với phụ đề bằng [tiếng Việt] ) nếu quý vị đang lo lắng về một người hành nghề y và để tìm hiểu xem liệu đây có phải là nơi thích hợp cho quý vị không.

Documents

Language Documents PDF  Word version 
English  Open the document below in your language to read information about the list of Australia’s registered health practitioners.   PDF  
(176KB)
 
Word version
(100KB,DOCX)  
Open the document below in your language to read information about what to do if you are worried about the behavior, work or health of a health practitioner or if you are worried about their advertising. PDF  
(210KB)
 
Word version  
(109 KB,DOCX)
Arabic  افتح الوثيقة في الأسفل لكي تتمكن من قراءة المعلومات ]باللغة العربية[ حول قائمة العاملين
في مجال الصحة المسجلين في أستراليا.
PDF 
(200KB)
 
Word version 
(220KB,DOCX)
 
افتح الوثيقة في الأسفل لكي تتمكن من قراءة المعلومات ] باللغة العربية[ حول ما يجب عليك
فعله إذا كنت قلقا حول سلوك، عمل أو صحة أحد العاملين في مجال الصحة أو إذا كنت قلقا
حول إعلاناتهم.
PDF 
(370KB)
Word version
(112KB,DOCX)  
Chinese (simplified)  打开以下文件,阅读有关澳大利亚注册卫生从业人员名录 [简体中文版的] 信息。 PDF 
(152KB)
 
Word version 
(91.2KB,DOCX)
 
如果您对某个卫生从业人员的行为、工作、健康状况或其做广告的方式心存疑虑,该怎么办?请打开下面的文件,阅读 [简体中文版的] 有关信息。 PDF 
(230KB)
 
Word version 
(108KB,DOCX)

Greek  Ανοίξτε το παρακάτω έγγραφο για να διαβάσετε πληροφορίες στα ελληνικά σχετικά με τη λίστα των εξουσιοδοτημένων επαγγελματιών υγείας. PDF 
(159KB)  
Word version 
(220KB,DOCX)

Ανοίξτε το παρακάτω έγγραφο για να διαβάσετε πληροφορίες στα ελληνικά σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε αν ανησυχείτε για τη συμπεριφορά, την εργασία ή την υγεία ενός επαγγελματία υγείας ή εάν ανησυχείτε για τη διαφήμισή του. PDF  
(238KB)
 
Word version 
(113KB,DOCX)
 
Italian  Aprite il documento in basso per leggere informazioni in italiano sull’elenco degli operatori sanitari registrati in Australia. PDF 
(153KB)
 
Word version 
(218 KB,DOCX)

Aprite il documento in basso per leggere informazioni in italiano su quello che potete fare se siete preoccupati per il comportamento, l’operato o lo stato di salute di un operatore sanitario o se siete preoccupati a causa della sua pubblicità. PDF 
(230KB)
   
Word version 
(109 KB,DOCX)
 
Vietnamese  Mở tài liệu bên dưới để đọc thông tin bằng [tiếng Việt] về danh sách những người hành nghề đã đăng ký của Úc. PDF
(171KB)  
Word version 
(221KB,DOCX)
 
Mở tài liệu bên dưới để đọc thông tin bằng [tiếng Việt] về những việc cần làm nếu quý vị quan ngại về hành vi, công việc hoặc sức khỏe của người hành nghề hoặc nếu quý vị quan ngại về quảng cáo của họ. PDF 
(252KB)
 
Word version 
(115KB,DOCX)
 

COVID-19 and vaccines: Get the best advice for you and your family

You need reliable, evidence-based information to be able to make good choices about your healthcare. But in a climate thick with commentary about COVID-19 and vaccines, how do you sort fact from fiction? A joint statement from Ahpra and the National Boards, the Health Care Complaints Commission, the Office of the Health Ombudsman and the Therepeutic Goods Administration.

Language Documents PDF  Word version 
Arabic    PDF 
(148KB)
 
Word version 
(367KB,DOCX)
 
Chinese
(simplified)

PDF 
(221KB)
Word version
(126KB,DOCX)  
Farsi   PDF 
(267KB)
 
Word version 
(352KB,DOCX)
 
Greek   PDF 
(136KB)
 
Word version 
(369KB,DOCX)

Vietnamese   PDF 
(137KB)  
Word version 
(370KB,DOCX)

Information for the public – What is the shared Code of conduct?

The shared Code of conduct (the shared code) can help you understand what standards of conduct you can expect from practitioners regulated by 12 National Boards. These practitioners are:

 • Aboriginal and Torres Strait Islander Health Practitioners
 • Chinese medicine practitioners
 • chiropractors
 • dental practitioners
 • medical radiation practitioners
 • occupational therapists
 • optometrists
 • osteopaths
 • paramedics
 • pharmacists
 • physiotherapists
 • podiatrists and podiatric surgeons

For more information about the shared code please visit the Ahpra website.

Language  Documents PDF 
Arabic  معلومات للعموم- ما هي مدونة السلوك المشتركة؟  PDF
(172KB) 
Chinese
(simplified) 
供公众参阅——什么是共同的行为守则?  PDF
(115KB) 
Italian  Informazioni al pubblico – Cosa è il Codice di condotta condiviso?  PDF
(150KB) 
Greek  Πληροφορίες για το κοινό – Τι είναι ο κοινός Κώδικας συμπεριφοράς;  PDF
(148KB) 
Vietnamese  Thông tin dành cho công chúng -– Bộ Quy tắc ứng xử chung là gì?  PDF
(163KB)

Call us

Within Australia
call 1300 419 495
Monday - Friday 9:00am – 5:00pm

From outside Australia
call +61 3 9125 3010
Monday - Friday 9:00am – 5:00pm

Translating and Interpreting Service

 Interpreter symbol

TIS National on
131 450
Translating and Interpreting Service website

 
 
Page reviewed 26/04/2023